WAAR JY TOEGERUS WORD
OM ’N RIVIER VAN
LEWENDE WATER
TE WEES

DRIE OORKOEPELENDE DOELWITTE

Versorging

Om elke lidmaat in die gemeente te laat tuiskom in die gemeente, die ervaring van “behoort” te gee en die geleentheid te gee om geestelik versorg te word.

Toerusting

Om aan elke lidmaat die geleentheid te gee om toegerus te word sodat hy en sy hulle roeping as Christene binne en buite die gemeente werklik kan leef.

Bediening

Om op ‘n dinamiese manier bedieningskanale tot stand te bring waardeur lidmate hulle roeping en diensbaarheid kan uitleef en ons ‘n verskil kan maak in die gemeenskap en wêreld waarin ons leef.

Een gemeente, twee geboue

Kruiskerk-gebou:

Sondae 19:00 – eredienste in ‘n meer informele styl. Die praise & worship word deur ‘n band gelei. Multimedia is deel van die erediens. Die dienste word ook na Engels getolk via tolkstelle wat by die klanktafel beskikbaar is.

Moederkerk-gebou:

Sondae 09:30 & 19:00 – eredienste in ‘n meer gewyde klassieke styl. Ons orrelis, Zorada Temmingh, is landwyd bekend vir haar gawe om te kan improviseer.